Školení řidičů Opava

Potřebujete zajistit školení pro své zaměstnance, kteří v rámci svého zaměstnání řídí motorová vozidla? Pokud chcete mít vše dle předpisů, bez starostí a za výhodné ceny, využijte nabídky specializované firmy.

Školení řidičů

Školení řidičů je upraveno zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. Dle tohoto zákona, konkrétně § 103/2 je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nemá pouze tuto povinnost, ale má na starosti mnohem důležitější záležitosti týkající se chodu podniku, atd., je pro něj výhodné oslovit specializovanou firmu, která školení řidičů zajišťuje.

Co školicí firmy nabízejí?

Firmy, které zajišťují školení řidičů – referentů, se snaží zaměstnavateli vyjít ve všem vstříc. Jsou si vědomi toho, že pro zaměstnavatele není možné poslat najednou všechny své zaměstnance na proškolení řidičů, proto nabízí možnost školení přímo v sídle firmy zaměstnavatele. Zaměstnavatel tak nemusí řešit přesun zaměstnanců do školicího centra, a ušetří i čas, který by jinak zaměstnanci strávili dopravou do školicího centra. Stejně tak záleží na zaměstnavateli, kdy bude školení probíhat. Cena se odvíjí od různých faktorů, jako je délka školení, místo školení, počet zaměstnanců – řidičů, kteří se budou školit. Školicí firmy nabízí pro zaměstnavatele mnoho zajímavých slevových výhod.

 

Kdo je za školení řidičů odpovědný?

Za školení řidičů odpovídá zaměstnavatel, který je povinen každého zaměstnance, který v rámci svého zaměstnání řídí motorové vozidlo, pravidelně vysílat na školení. Na základě takového vyslání je zaměstnanec povinen účastnit se takového školení a následně se podrobit ověření svých znalostí, které získal v rámci školení.

 

Kdo je povinen absolvovat školení?

Povinnost nechat se proškolit se vztahuje na zaměstnance, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem své práce motorové vozidlo. Jedná se o zaměstnance, kteří používají služební vozidlo při výkonu pracovní činnosti, nebo o ty, kterým je vozidlo svěřeno na služební cestu, apod.

Jak školení řidičů probíhá?

Záleží na tom, zda se jedná o vstupní školení, o** rozšiřující vstupní školení** nebo o pravidelné proškolování. Dle toho se také liší délka školení. Na konci školení obdrží každý účastník potvrzení o tom, že proškolení úspěšně absolvoval. Zaměstnavateli pak bude doručen seznam účastníků, kteří školení úspěšně absolvovali, i těch, kteří úspěšní nebyli. Vstupní** školení** zpravidla bývá o rozsahu 140 až 280 hodin. Délka školení se odvíjí od věku řidiče i od skupiny řidičského oprávnění. Školení bývá realizováno formou výuky a výcviku. Na základě úspěšného absolvování vstupního školení obdrží řidič "Průkaz profesní způsobilosti řidiče," který následně musí mít při každé jízdě služebním vozidlem u sebe a v případě potřeby se jím prokázat. Školení řidičů bývá prováděno zvlášť pro řidiče osobních motorových vozidel a zvlášť pro nákladní dopravu. Rozšiřující vstupní školení je oproti vstupnímu školení kratší. Trvá jen 45 hodin. Zde je však nutná podmínka dosažení 21 let věku řidiče. Tento typ školení opravňuje k získání rozšíření profesního průkazu ze skupiny C na skupinu D. Pravidelné školení se provádí každý rok a trvá** 7 hodin**. Provádí se do konce 5. roku od data vydání průkazu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20390 (magazinopava.cz#37)


Přidat komentář