Geodetické práce- Opava

Potřebujete vyměřit pozemek, rozdělit jej, určit jeho hranice nebo zkolaudovat dům? Pak na nic nečekejte a obraťte se na profesionální geodetickou firmu, která veškeré služby spojené s vyměřováním provádí.

Geodézie

Geodézie patří k jednomu z nejstarších technických a přírodovědných oborů. Geodézie zahrnuje celou škálu metod, přístupů a technologií, které se nejčastěji uplatňují v architektuře, zemědělství, ale i v dalších odvětvích.

Geodetické práce

Pokud stavíte dům, dělíte pozemek nebo si nejste jisti, kde přesně jsou hranice Vašeho pozemku, pak se budete muset obrátit na** geodetickou firmu**. Nebo potřebujete vyhotovit geometrický plán? I v tomto případě Vám pomůže geodetická společnost, bez které se, jako stavebníci, rozhodně neobejdete. Geodet je člověk, který přichází na stavbu mezi prvními a jeho práce pokračuje i tehdy, když již ty stavební skončily.

Využití geodetické firmy

Sami jste možná již zjistili, že se bez služeb, které geodetické firmy poskytují, neobejdete. Bez geodetických služeb nezměníte hranice pozemku, ani nezkolaudujete nový dům, natož abyste do KN zanesli** věcné břemeno**. Jestliže i Vy potřebujete využít služeb takové firmy, pak si vyberte takovou, která je odpovědná, která je dobrá, která se vyzná a která má zkušenosti. Díky zkušenostem geodetické firmy se vyhnete všem starostem a nepříjemnostem, které s geodetickými službami můžou souviset, a navíc ušetříte** čas, nervy a peníze**. Služby geodetů využívají jak stavební společnosti, tak i jednotliví zákazníci, kteří např. chtějí zjistit, kam až sahá jejich pozemek, zda náhodou nemají špatně umístěné oplocení parcely, atd. Pokud geodetické služby žádají stavební společnosti, pak to může být proto, že potřebují vytyčit prostorové polohy staveb, provést různá kontrolní měření nebo zpracovat materiály, bez kterých se neobejdou pro zkolaudování stavby.** Geodetickou firmu** oslovují jak ti, kteří staví novostavbu, tak i investoři, kteří se rozhodli pro rekonstrukci.

Geometrický plán

Jestliže začínáte realizovat stavbu, jistě jste se již setkali s pojmem geometrický plán. K čemu se potřebuje, co se do něj značí a proč je tolik důležitý? Geometrický plán je podkladem listin, podle kterého se do KN zapisují veškeré nové právní skutečnosti o pozemcích.

Kdy se zhotovuje geometrický plán?

Bez geometrického plánu se neobejdete, jestliže chcete rozdělit pozemek, nebo jestliže dochází ke změně hranic pozemku. Geometrický plán se zhotovuje také tehdy, jestliže potřebujete vyznačit novou budovu** po kolaudaci do KN**, při změně vnějšího obvodu domu či jiné nemovitosti nebo při grafickém znázornění rozsahu věcného břemena. Jednou z nejdůležitějších úloh má geometrický plán v okamžiku, kdy je nutné graficky znázornit tvar dotčených nemovitostí. Zobrazuje nemovitost, jak vypadala před změnou a jak vypadá po změně. Každý geometrický plán, který je vyhotoven, je nutně nechat potvrdit příslušným katastrálním úřadem, aby bylo jasné, že očíslování veškerých parcel je správné.

Rozdělení pozemku

Potřebujete rozdělit pozemek? Souhlas s tímto aktem vám musí být vydán příslušným stavebním úřadem. Potom, co je souhlas udělen, je nutné nechat vyhotovit geometrický plán, který je důležitý pro rozdělení pozemku. Od toho jsou k dispozici geodetické firmy, které zaměření a označí hranici pozemku, čímž dojde k rozdělení parcely na jednotlivé díly. Součástí geometrického plánu a souhlasu s dělením pozemku je i např.** kupní nebo darovací smlouva**, která bývá podkladem pro změnu vlastnických práv.

Jak určit hranice pozemku?

Jestliže si nejste jisti, zda není Váš plot postaven na vlastnické hranici, nebo zda sousedům pozemek nezasahuje do toho Vašeho, pak se obraťte na geodetickou firmu. Ta je totiž přímo stvořena k tomu, aby hranici pozemku vytyčila a označila lomové body hranice. Na závěr vyhotoví protokol. S vytyčenými hranicemi je nutné seznámit všechny sousedy a to buď tím, že se zašle kopie protokolu, nebo se jim vše oznámí osobně. Vytyčovací protokol následně vlastník předloží na KN.

Věcné břemeno

Věcným břemenem se rozumí** omezení vlastnického práva**, u kterého je nutné, aby bylo smluvně ošetřeno. Věcným břemenem může být např. doživotní bydlení, které je dosti časté, ale může jím být např. i vstup na pozemek za účelem jeho údržby, využívání inženýrských sítí, což je také dosti častý případ. Aby mohlo být právo věcného břemena zapsáno do KN, je nutný geometrický plán.

Co je kontrolní ověřovací měření?

Než se začne stavět stavba, tedy budovat základy stavby, přichází na řadu geodetické práce. Především tedy vytyčení prostorové polohy stavby a provedení následného kontrolního měření. K měření dochází na základě projektové dokumentace, která je pro tyto účely nutná a bez které se geodet neobejde. Projektová dokumentace přesně určuje jednotlivé body nutné pro zaměření. Proto se klade důraz na její kvalitní zpracování, což Vám zajistí profesionální geodetická firma.** Kontrolní ověřovací měření** trvá několik hodin. U rodinného domu trvá kontrolní měření zhruba dvě až tři hodiny. Další tři hodiny se následně data zpracovávají a další dvě hodiny trvá příprava před měřením. Zaměření rodinného domu stojí** přibližně 3 tisíce korun**. Poté, co jsou výsledky zaměření zpracovány, se odevzdají tomu, kdo si zaměření objednal. Objednatel bude zaměření potřebovat ke zkolaudování domu.

Geodetické zaměření inženýrských sítí

Vedle zaměření pozemku bude potřeba ke** kolaudačnímu řízení** vyhotovení dokumentace inženýrských sítí. Pokud necháte takové zaměření provést odborníky, nebudete mít nikdy v budoucnu problém s vyhledáním sítí a nebude moci dojít k jejich poškození, např.** výkopovými pracemi**. Každý totiž může znát jejich přesné uložení a vedení. Při hledání sítí se používají mimo zaměřování i negeometrické metody, při nichž se používají elektropřístroje.

Dokumentace pro rekonstrukce

Chystáte se na rekonstrukci staršího domu? Pak je vhodné mít k dispozici** původní dokumentaci.** Firmy, které se na rekonstrukci domu podílí, většinou uvítají jakoukoliv dokumentaci ohledně domu, aby znali půdorys, atd. Pokud projektovou dokumentaci k domu nemáte, nebo ji nemůžete dohledat, pak je potřeba nechat udělat novou. Ke zkolaudování budete potřebovat** výkres opatřený kulatým razítkem** odborníka. Kulaté razítko uděluje úředník, který má oprávnění zeměměřičského inženýra ve stavebnictví. Pokud v této oblasti tápete, nevíte, co je k rekonstrukci nebo k nové výstavbě potřeba, stačí se telefonicky informovat u geodetické firmy, která Vám na vše odpoví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20412 (magazinopava.cz#28)


Přidat komentář