Projekty domů a bytů Opava

Chcete si postavit vlastní rodinný dům? Doby, kdy bylo možné postavit domek bez nutnosti vypracovávání složitých dokumentů, jsou dávno pryč. Dnes je pro každou stavbu naprostou nutností detailně a správně vypracovaný projekt.

Projekty domů, bytů a jiných staveb

Projekt domu či jiné stavby je něco, bez čeho nemůžete stavět. Bez projektu totiž nedostanete stavební povolení ani nemůžete využít ohlášení stavby. Samozřejmě, to přirozeně něco stojí, což je důvod, proč se mnohdy využívají typové projekty, které ušetří spoustu času i peněz – nemusíte projekt nikomu zadávat a čekat na jeho vyhotovení, prostě si jen vyberete z nabízených projektů ten, který se vám líbí. Na druhou stranu jedině s vlastním projektem bude váš dům, chata či jiná stavba originální a jedinečný. A co je vlastně obsahem projektu stavby?

Obsah projektové dokumentace stavby

Jednotlivé části projektová dokumentace pro ohlášení stavby i pro žádost o stavební povolení jsou následující:

  • průvodní zpráva
  • souhrnná technická zpráva
  • situace stavby
  • zásady organizace výstavby
  • dokumentace stavby

Rozsah jednotlivých částí je různorodý – vždy odpovídá druhu a významu stavby, umístění stavby, jejímu stavebně technickému provedení a účelu využití, délce trvání stavby a v neposlední řadě také vlivu na životní prostředí aj. Více podrobností o projektové dokumentaci a nárocích na její obsah naleznete ve Stavebním zákoně.

Průvodní zpráva

Průvodní zpráva obsahuje v prvé řadě identifikaci stavby a dalších osob či subjektů, které se na stavbě podílejí: stavitele (majitele stavby), projektanta a architekta, dále pak základní charakteristiku stavby a její účel. Pokud jde o rekonstrukci stávající stavby, uvádí se údaje o dosavadním využití stavby. Dále průvodní zpráva obsahuje údaje o zastavěnosti území, o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích k pozemku, údaje o provedených průzkumech, údaje o přístupnosti pozemku z veřejné komunikace a údaje o napojení na inženýrské sítě. Dále je nutno připojit předpokládané lhůty výstavby a rovněž orientační údaje o hodnotě stavby, resp. odhad hodnoty stavby, podlahovou plochu budovy, počet bytů a podlaží budovy, vazby na území aj.

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva obsahuje urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby. Dále je jejím obsahem technické řešení staveb a jejich popis, řešení inženýrských sítí a řešení vnějších ploch v okolí stavby, řešení dopravní infrastruktury v okolí stavby, vliv stavby na životní prostředí, údaje o nezbytných průzkumech a měřeních, údaje o podkladech pro vytyčení stavby, údaje o mechanické odolnosti, stabilitě a požární bezpečnosti stavby a další nezbytnosti.

Situace stavby

Situace stavby zahrnuje širší vztahy stavby a jejího okolí – jde mj. o mapu, ve které je zakreslena situace stavby na pozemku, vzdálenosti od hranice pozemku a sousedních budov aj.

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby zahrnují například informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho oplocení, příjezdu a přístupu, napojení staveniště na vodu a elektřinu apod.

Dokumentace stavby

Dokumentace stavby zahrnuje především technické zprávy a výkresy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20411 (magazinopava.cz#23)


Přidat komentář